Φωτοβολταϊκά Συστήματα

You Are Here: Home / Archives / Category / Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Categories:

1. Ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον

Στα μέσα του 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν. 3851/2010, ΦΕΚ 85Α, 4-6-2010), ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ακολούθησαν μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες τροποποίησαν παλαιότερες ρυθμίσεις κυρίως πολεοδομικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, διαμορφώνοντας ένα εντελώς νέο επενδυτικό τοπίο.

Καταγράφουμε παρακάτω ορισμένα κομβικά σημεία των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Ορίζεται, ως εθνικός στόχος, η κάλυψη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) του 40% τουλάχιστον της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020. Αυτό είναι κατ’ αρχήν πολύ θετικό. Το μερίδιο όμως των φωτοβολταϊκών στο μίγμα των ΑΠΕ, το οποίο καθορίστηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ τον Ιούλιο του 2010 και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με υπουργική απόφαση τον Σεπτέμβριο του 2010, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δυναμική της αγοράς και στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί. Συγκεκριμένα, ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά είναι η εγκατάσταση 1.500 μεγαβάτ (MWp) ως το 2014 και συνολικά 2.200 MWp ως το 2020. Από την ισχύ αυτή, τα 750 MWp έχει αποφασιστεί ότι θα δοθούν στους κατ’ επάγγελμα αγρότες (500 MWp ως το 2014 και 750 MWp συνολικά ως το 2020) και τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε όλους τους άλλους επενδυτές (1.000 MWp ως το 2014 και 1.450 MWp συνολικά ως το 2020). Ο οικιακός τομέας δεν περιλαμβάνεται πρακτικά στα όρια αυτά και μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς περιορισμούς. Ο επίσημος αυτός στόχος είναι μόλις το ένα τρίτο απ’ αυτό που ο ΣΕΦ θεωρεί ως ρεαλιστικό και ως ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της αγοράς. Να σημειώσουμε εδώ ότι, από την κοινοτική νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα αναθεώρησης των ενδεικτικών στόχων για κάθε τεχνολογία ανά διετία ή και νωρίτερα αν χρειαστεί, και επομένως μπορεί μελλοντικά να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο νέος νόμος απλοποιεί κάποιες από τις παλιές διαδικασίες αδειοδότησης. Συγκεκριμένα,

δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση (γνωστή και ως “εξαίρεση”) για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 1 MWp. Για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΕ (και όχι από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ίσχυε μέχρι σήμερα). Για τα συστήματα που απαιτείται άδεια παραγωγής, απαιτείται επίσης η έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας (οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια) όπως και στο παρελθόν.

read more →

Φωτοβολταϊκά

Categories:

Η alfagreen αναλαμβάνει την μελέτη και τοποθέτηση μικρής ή μεσαίας κλίμακας διασυνδεδεμένων ή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Σύνταξη Τεχνικών Μελετών

  • Προμελέτη
  • Oικονομοτεχνική μελέτη
  • Μελέτη εφαρμογής

 

Έργα Μηχανικού

  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Γεωτεχνική μελέτη
  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εγκατάσταση οικίσκου
  • Πάκτωση συστημάτων στήριξης (με πασσαλόμπηξη ή σκυροδέτηση)
  • περίφραξη

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Φ/Β Σταθμού

  • Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα συνδυάζει εκτός του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV), την αναγνώριση καταστάσεων συναγερμού με δυνατότητα αποστολής SMS καθώς και την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ενεργειακής παραγωγής και απόδοσης του εξοπλισμού.

 

Λειτουργία και Συντήρηση Ηλιακών Πάρκων

 • Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της.
 • Πρόσθετη προστασία των panels και των inverters από υπερτάσεις-ανάστροφες τάσεις-υπερεντάσεις με την εγκατάσταση πινάκων προστασίας(Protection – brd)

Ηλιακές Στέγες

Categories:

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Παρακάτω αποκωδικοποιούμε με μορφή ερωτοαπαντήσεων την πρόσφατη νομοθεσία που υπογράφηκε στις 4-6-2009 και απλοποιήθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2010.

read more →